Polityka prywatności

  Niniejszym pragniemy poinformować, iż Administratorem Danych Osobowych jest:
Centrum Periodontologiczno-Implantologiczne Periopraktyk Witold Jurczyński
z siedzibą przy ul. Jana Zamoyskiego 73, 30-519 Kraków, tel. 511-322-220/ 511-322-277.  

W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)
oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będzie przetwarzań
Pana/Pani dane osobowe   z następujących kategorii:  
• podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,
PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail,  
• dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie, w tym zdjęcia fotograficzne i RTG),  
• np. nagrania wideo – z monitoringu wizyjnego (tylko poczekalnia),  
• np. Pana/ Pani dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  
- księgowym – w zakresie wystawionych rachunków za leczenie,  
- laboratorium protetycznymu – w zakresie przekazania zlecenie o wykonanie
pracy protetycznej na terenie RP oraz poza terenem Polski/ UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,  
- kancelariom adwokackim w zakresie dochodzenia roszczeń i obsługi prawnej,  
- serwisom informatycznym w zakresie usuwania awarii i serwisów kontrolnych. 

Pana/Pani dane pozyskiwane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy
przez okres 20 lat, a w przypadku osób nieletnich przez okres 22 lat.  Nagrania z monitoringu
zachowywane są przez okres 3 miesięcy.  

Panu/ Pani przysługuje prawo do:  
• uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce
do uzyskania dostępu do tych danych, po weryfikacji tożsamości,  
• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,  
• do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,  
• do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby,  
• informacji o tym, że obiekt jest monitorowany i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy,
jak również przy wejściu na teren jednostki znajduje się tabliczka informacyjna o monitoringu wizyjnym,  
• planowanej zmianie celu przetwarzania, przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych,  
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
• bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności przetwarzania danych w ramach dokumentacji
medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 17 ust. 3 lit. b RODO,  
• w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (udzielonej w innym celu
niż udzielanie świadczeń leczniczych) możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym
w zakresie ustalonym w zgodzie,  
• ograniczenie przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/Pani
danych osobowych przetwarzanych celach udzielania świadczeń medycznych, w szczególności
w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie,
albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili może Pan/Pani
cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/ Pani udzielił nam pisemnie;
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy
na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem,  
• udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 i 27 ustawy
z dnia ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),  
• wniesieniu skargi do organu nadzorczego; jeżeli Pan/ Pani uważa, że przetwarzamy Pana/Pani
dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.  Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez
Pana/Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię
i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie
identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności dowód osobisty,
legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez
wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz danych dokumentu,
na podstawie którego została dokonana weryfikacja, z jednoczesnym wskazaniem numeru lub
identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).  W przypadku, jeżeli
w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy to tożsamość pacjenta może
być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania
dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania
weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana. 


W celu dokonania Pana/Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail:
kontakt@periopraktyk.pl lub wykonanie telefonu pod numer: 511-322-220, 511-322-277.
 

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani żądania będziemy musieli upewnić się,
czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/Pani, czyli będziemy Pana/Panią zidentyfikować
pytając o dane, które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości
nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli poprosić Pana/ Panią o osobiste
odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero
wówczas Pana/Pani żądanie będzie podlegało realizacji.  Podanie przez Pana/Panią
danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)
oraz z art. 25 i 24 ustawy   z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku praw pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).  
Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić
Panu/Pani świadczeń leczniczych. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych
osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.